Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Łuków

Logo - Urząd Miasta Łuków

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miasta Łuków (ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, tel: 48 25 798-3001, fax: 48 25 798-2701, email: sekretariat@um.lukow.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Łuków.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Goławski, e-mail: jgolawski@um.lukow.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 257976620. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów; 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Łuków
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia:
  • główne od ul. Piłsudskiego z poziomu chodnika;
  • boczne przy parkingu dla pracowników od Muzeum Regionalnego z poziomu chodnika;
  • boczne przy parkingu dla pracowników od strony Poczty Polskiej z poziomu chodnika. Wewnątrz budynku 3 schody prowadzą na poziom parteru.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku znajduje się winda prowadząca na Sale Konferencyjną, gdzie obsługiwane są osoby z niepełnosprawnością ruchową.
 • Punkt Obsługi Interesanta znajduje się na parterze po prawej stronie, pok. nr 19.
 • Toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, naprzeciwko Punktu Obsługi Interesanta.
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest przy Muzeum Regionalnym, które znajduje się 40 m od głównego wejścia do Urzędu.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym.

 

Urząd Miasta Łuków

Audytor Wewnętrzny
Stanowiska do spraw Zamówień Publicznych
Wydział Inwestycji
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji

ul. Browarna 65
21-400 Łuków

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Browarnej, przy którym znajduje się jeden stopień o wysokości 7 cm. W budynku brak toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym.

 

Urząd Miasta Łuków

Wydział Spraw Społecznych

ul. Zdanowskiego 15
21-400 Łuków

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Zdanowskiego z poziomu chodnika.
 • W budynku brak toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zdanowskiego w odległości 25 m od wejścia.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym.

 

Urząd Miasta Łuków

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Kwiatkowskiego 2
21-400 Łuków

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kwiatkowskiego z poziomu chodnika.
 • W budynku brak toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zdanowskiego w odległości 35 m od wejścia.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Wyszczególniono przy dostępności architektonicznej.

10. Informacje dodatkowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej można kontaktować się również z Koordynatorem dostępności: Waldemar Siurek - Sekretarz Miasta (tel. 257976606, e-mail: wsiurek@um.lukow.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Kontakt z urzędem:

 • telefoniczny pod numerem 257976601
 • mailowy: e-mail: sekretariat@um.lukow.pl
 • listowny na adres: Urząd Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków
 • faksem na numer :  257976602
 • poprzez ePUAP  na adres skrytki ePUAP: /umlukow/skrytka